PHÒNG PHÁT TRIỂN CDG BRANDS

Là nơi hoạch định các chiến lược của công ty, phát triển các dự án. 

0 Nhận xét