PHÒNG NHÂN SỰ

 Nơi tuyển dụng các nhân tài, định hình thế mạnh nhân lực và sắp xếp nhân lực vào các vị trí phù hợp với khả năng. Nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện và hoàn thiện của nhân lực.

0 Nhận xét